Aditivi

Zašto naziv PREHRAMBENI ADITIVI?

food-additivesPridev PREHRAMBENI označava da se aditivi koriste isključivo pri proizvodnji hrane za razliku od drugih aditiva koji se koriste pri proizvodnji plastičnih masa, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje i čišćenje, u mazivima za automobilsku industriju i sl.

Međunarodno zakonodavstvo i literatura koriste pojam „FOOD ADDITIVES” što bi doslovno prevedno na srpski značilo „DODACI HRANI”. U srpskom jeziku se pod dodacima podrazumevaju stvari kao što su začini, vitamini, minerali i druge sirovine za proizvodnju namirnica, ali ne i aditivi.

Šta su prehrambeni aditivi?

aditivtextPrehrambenim aditivima se smatraju stvari poznatog hemijskog sastava, koje se ne konzumiraju kao hrana, niti su tipičan sastojak hrane, bez obzira na prehrambenu vrednost, a dodaju se hrani u svrhu poboljšanja tehnološkog učinka i održavnja čulnih svojstava.

Aditivi se dodaju hrani u postupku proizvodnje, tokom pripreme, obrade, prerade, oblikovanja, pakovanja, transporta i čuvanja. Moderna proizvodnja hrane ne može se zamisliti bez dodavanja prehrambenih aditiva pod tačno utvrđenim uslovima sa tačno utvrđenim razlogom.

Aditivi koji su nakon dodavanja postigli svoj tehnološki ili čulni učinak i nisu se razgradili, postaju jedna od sastavnica te hrane.

Kako se aditivi označavaju ili šta je E broj

Aditivi su označeni E – brojem kao potvrda toksikološke evaluacije i klasifikacije pojedinog aditiva. Aditivima slične stvari koje takođe imaju neku tehnološku ulogu u proizvodnji, nemaju E broj i označavaju se na drugi način (arome i enzimi) dok pomoćne stvari u procesu proizvodnje zbog načina delovanja pri proizvodnji hrane ne trebaju se označavati.

Comments are closed.