E150a

E 150a OBIČNI KARAMEL

Sinonimi Kaustični karamel
Definicija Prirema se kontrolisanim zagrevanjem uljenih hidrata (komercijalnih prehrambenih šećera koji su monomeri i/ili polimeri glukoze i fruktoze npr. glukozni sirupi, saharoza i/ili invertni sirupi i dekstroza). Za pomaganje karamelizacije dozvoljeno je korišćenje kiselina, baza i soli izuzev amonijumovih jedinjenja i sulfita.
Einecs 232-435-9
Osobine Tamnobraon do crna tečnost ili čvrsta masa
Čistoća  
Vezivanje boje za DEAE celulozu Najviše 50%
Vezivanje boje za fosforilcelulozu Najviše 50%
Intenzitet boje (1) 0,01-0,12
Ukupan azot Najviše 0,1%
Ukupan sumpor Najviše 0,2%
Arsen Najviše 1 mg/kg
Olovo Najviše 2 mg/kg
Živa Najviše 1 mg/kg
Kadmijum Najviše 1 mg/kg
(1) Intenzitet boje se definiše kao apsorbancija 0,1 % (m/v) rastvora čvrstog karamela u vodi na 610 nm u kiveti od 1 cm.
ZA OVAJ ADITIV NEMA PODATAKA O NEŽELJENIM UTICAJEM NA ZDRAVLJE LJUDI I DECE.

 

Comments are closed.